Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz školky

 

  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

·         provoz mateřské školy je od  6:30 do 15:30 hodin

·         kapacita MŠ je 25 dětí v jedné heterogenní třídě

·         děti se scházejí do 8:00 hodin

·         vyzvedávání dětí po obědě 11:45-12:00 hodin

·         vyzvedávání dětí odpoledne 14:30-15:30 hodin

·         je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu výjimečně i pravidelně

 

     Provoz MŠ je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na dobu 6 týdnů. Rozsah přerušení oznámí ředitel rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením školy po dohodě se zřizovatelem.

     Po dohodě se zřizovatelem se dále MŠ uzavírá o vánočních a jarních prázdninách dle stanovených podmínek provozu školy o prázdninách vydaných ředitelem ZŠ a MŠ Tuněchody se souhlasem zřizovatele OÚ Tuněchody. Informaci o omezení nebo přerušení oznámí ředitel rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením školy po dohodě se zřizovatelem.

     Po dohodě se zřizovatelem se dále MŠ uzavírá o vánočních a jarních prázdninách. Informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitel mateřské školy nejméně dva měsíce předem. Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné mateřské škole, musí si tuto skutečnost zajistit samy.

     Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitel neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

        Orientační časy denního řádu:

06:30-08:00                     příchod dětí do MŠ, hry a                                      činnosti s individuální péčí

08:00-09:30                     komunitní kruh, ranní cvičení, relaxace, hygiena, svačina, didakticky cílené činnosti individuální a skupinové

09:30-11:30                     pobyt dětí venku – pohybové činnosti, poznávací činnosti, hry dětí na zahradě

11:30-12:00                     hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě po individuální dohodě od 12:00-12:30

12:30-14:00                     diferenciovaný spánek, náhradní nespací aktivity, hygiena

14:00-15:30                     svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry a činnosti ve třídě a venku, podle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

 

Doba podávání jídla:        08:45   dopolední svačina

                                         11:30   oběd

                                         14:15   odpolední svačina

 

 

 

Vnitřní režim školy

Docházka dítěte do MŠ – děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8:00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny.

Oznámení nepřítomnosti dítěte – zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8:00 hodin, a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky či mailem.

Zdravé dítě v MŠ:

-          do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčnímu onemocněními do MŠ nepřijmout

-          rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu ostatních dětí)

-          projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte

Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ. Učitelky nesmí dětem léky podávat. Výjimečné případy jsou konzultovány s učitelkou.

Oznámení změn:

-          rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

 

Spolupráce s rodiči:

-          MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ

-          rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení

-          s učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte

-          předávání informací rodičů a učitelek – dle potřeby při předávání dítěte

-          MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech

-          Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje